نقشه کشی ساختمان

نقشه کشی برای شروع یک پروژه ساختمانی پس از مطالعات اولیه نیاز به نقشه ساختمان است امر نقشه کشی آن قدر حائز اهمیت است که سابقه چند هزار ساله در معماری ایران و جهان دارد در گذشته های دور ایرانیان برای ساخت شهر و خانه های خود از نقشه های مدون و پیشرفته ای در زمان خود استفاده می کردند که نظر بسیاری از دانشمندان و جهانگردان را به خود جلب نموده است در عصر حاظر نیز با مدد نرم افزارهای کامپیوتری و پیشرفت علم و تکنولوژی امر نقشه کشی ساختمان در سطح بسیار حرفه ای و گسترده ای در حال انجام است. نقشه‌کشی ساختمان باید مطابق با قوانین و ضوابط مصوب محلی باشد.هر یک از ضوابط با در نظر گرفتن مسائل شهری، ایمنی، بلایای طبیعی و کیفیت محیط زندگی ، برخی ضوابط و قوانین را تنظیم کرده اند.اینها به عنوان ضوابط و مقررات ملی و محلی مربوط به نقشه کشی مربوطه خوانده می شوند. طرح های متنوعی برای طراحی ساختمان بر این اساس امکان دارد طراحی شود.