نقشه‌کشی معماری

فرآیند خدمات مهندسی بدین شکل است که در ابتدا نقشه معماری ترسیم میگردد سپس محاسبات سازه و در ادامه نقشه تاسیسات الکتریکی (نقشه برق) و نقشه تاسیسات مکانیکی (نقشه آب و نقشه گاز) توسط مهندسین مربوطه محاسبه و ترسیم خواهد شد البته جهت ارائه نقشه مناسب عوامل مختلفی از قبیل ضوابط شهرسازی و شهرداری‌ها، مقررات ملی ساختمان، استانداردهای بین‌المللی ، کاربری زمین و نیاز کارفرما را باید در نظر گرفت و برای درک بهتر مشتری (کارفرما، سرمایه گذار) از فضای ساختمان نقشه‌های مهندسی به کمک نرم افزار های سه بعدی سازی نیز ارائه می‌گردند.

پس از شروع فرآیند ساخت هر بنا ، نقشه‌ای تهیه شده است. قطعا برای هر ساختمان یک نقشه مورد نیاز است و البته رسم نقشه برای یک ساختمان بزرگ بسیار مهم است. زیرا ، جزئیات ساختاری یک ساختمان کوچک ممکن است ساده باشد ، اما جزئیات یک ساختمان بزرگ نمی تواند چندان ساده باشد.افراد مختلف قسمتهای مختلف یک ساختمان بزرگ را می سازند. همه آنها باید نقشه‌هایی گویا در مورد آن‌ها داشته باشند. پس از ترسیم نقشه‌های یک ساختمان و تصویب آنها از طرف مرجع ذیصلاح محلی مربوطه صورت میگیرد.